Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

A K T U A L N O Ś C I


 


 

    Szanowni Państwo Dyrektorzy,
czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:

 1. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 2. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczycieli o przekazanie ich uczniom.
Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.
Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami: komunikatem ministerstwa edukacji na temat kształcenia na odległość oraz informacją „Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość”.
Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie. 
 
Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:  
2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX
Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf
Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf
Kształcenie na odległość poradnik.docx
Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf
Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf
Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br. Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

     

 


 

                                                                                               Wrocław 2019-09-16
Drodzy Rodzice!


Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.
Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.
Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.
W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).
Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
  w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.
Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.
Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:
„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

 1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
 2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!
Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.
                                                                         

 Z poważaniem pozostaję

  Roman Kowalczyk
  Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 


 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
STYCZEŃ 2019

KWALIFIKACJA M.19, M.44, A.65, A.10


KWALIFIKACJA

DATA EGZAMINU

GODZINA EGZAMINU

MIEJSCE EGZAMINU

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 

 

10.01.2019

część teoretyczna

godz.10:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala E2

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

19.01.2019

część praktyczna

gr.1 godz.08:00
gr.2 godz.12:00
gr.3 godz.16:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala D3/A5

 

A.18 Prowadzenie sprzedaży

19.01.2019

część praktyczna

gr.1 godz.08:00
gr.2 godz.12:00
gr.3 godz.16:00

 

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala E2

 

A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

18.01.2019

część praktyczna

godz.09:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala I2

 

M.44 Organizacja
 i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i rządzeń

10.01.2019

część praktyczna

godz.12:00

PCKZ
ul. Woj. Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Sala D4

 

Rada Pedagogiczna

 

Posiedzenie Rady pedagogicznej odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018r o godzienie 8:00

 

Bezpieczne wakacje
 

 

Przed wakacjami - co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży:


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny.html

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku.pdf

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

OTWIERAMY NOWY NABÓR NA KURSY
Przyjdź, nie zwlekaj, złóż podanie!
Zwiększ swoje szanse na ryku pracy!

Wykaz BEZPŁATNYCH kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy od września 2017 r.  Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie
z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.


Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Miejsce kursu

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych.

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych.
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy.

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy.
3. Ocenianie ryzyka zawodowego.
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

A.18. Prowadzenie sprzedaży.
1. Organizowanie sprzedaży.
2. Sprzedaż towarów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Plac Kościelny 2
56 - 420 Bierutów

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu.
1.Planowanie realizacji procesów transportowych.
2.Przygotowywanie ładunków do transportu.
3.Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych.
4.Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej.
5.Nadzorowanie realizacji procesów transportowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

A.36. Prowadzenie rachunkowości.
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego
i przeprowadzenie analizy finansowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
1. Rozliczanie wynagrodzeń.
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych.
3.Sporzadzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Daszyńskiego 42
56-500 Syców

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
1. Montaż maszyn i urządzeń.
2. Obsługa maszyn i urządzeń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi metodą obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów.
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

 

Pobierz wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - plik


 

 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w dniu 19 kwietnia 2017 r. uzyskało z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Atest Nr 515/2017 do szkolenia i egzaminaowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-14/IS-17 po kursach spawalniczych w różnych metodach spawania.

 


 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
DLA SESJI 2: MAJ-LIPIEC 2017 
DLA UCZESTNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 

 

 

 


 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w dniu 16 listopda 2016 r. uzyskało z Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT w Gliwicach zaświadczenia , że nasza placówka zarejestrowana została jako firma posiadająca program nauczania dla kursu
"Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowej.

 
 

 

 


 

 

 

"Obudź swój potencjał - YEI"


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w okresie od dnia 26.09.2016 r. do dnia 12.11.2016 r. na zlecenie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Oleśnicy, zrealizowało projekt "Obudź swój potencjał - YEI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Inicjatywy  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.  
W projekcie udział wzięły 4 osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 25 lat,
 • są osobami niepracującymi, biernymi zawodowo, niezarejestrowanymi w PUP,
 • zaliczają się do grupy tzw. NEET (są osobami niekształcącymi się i nieszkolącymi się)
 • nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu w PCKZ w Oleśnicy odbył się kurs pn. "Spawanie metodą MAG - metoda 135", którego celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień w zawodzie spawacz - spawanie metodą MAG (135). Łączna liczba szkolenia wyniosła 153 godziny. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego w dniu 12.11.2016 r. uczestnicy kursu otrzymają Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz Książeczkę Spawacza wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 


 

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 4: październik 2016 r.

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

4 października 2016 r.
(część praktyczna)

godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA

5 października 2016 r.
(część praktyczna)

godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA

6 października 2016 r.
(część pisemna)

godz. 10:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
NOWY ZAWÓD - NOWE MOŻLIWOŚCI
BEZPŁATNA NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH (KKZ)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

Kierunki kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych
-KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ):


Lp.

Nazwa zawodu (KKZ)

Kwalifikacja

Data rozpoczęcia zajęć

Miejsce prowadzenia zajęć

 

1

technik rachunkowości 431103

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

17.09.2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Daszyńskiego 42 56-500 Syców

tel. 62-786-93-40

2

technik mechanik 311504

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
albo
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

24.09.2016 r.

 

23.09.2016 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica

tel. 71-314-32-85

WARUNKI PRZYJĘCIA: wypełniony formularz zgłoszeniowy
(dostępny na stronie internetowej) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w kursie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


 

 

MAJÓWKA Z PCKZ ORAZ ZSP W OLEŚNICY
DRZWI OTWARTE
21.05.2016 9:00-13:00


Wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
,
serdecznie zaprasza
na Drzwi Otwarte Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.
Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane
z Funduszy Europejskich - pracownie zakupione w ramach projektu
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.
W programie znajduje się mnóstwo propozycji, w których każdy gimnazjalista na pewno znajdzie coś dla siebie.
HARMONOGRAM DNIA DRZWI OTWARTYCH:

 • 21 maja 2016 r. od 9:00 do 13:00 zapraszamy uczniów wraz z rodzicami.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną na następny rok szkolny 2016/2017.
 • Prezentacja nowoczesnych pracowni zakupionych w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku": symulatorów CNC, rysunku technicznego, technologii mechanicznej, elektrotechniki i automatyki, obróbki ręcznej
  i montażu, pracowni spawania, obróbki cieplnej i plastycznej, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Zwiedzanie klas i pracowni, warsztatów szkolnych oraz stołówki.

 

Źródło: PCKZ w Oleśnicy

 


 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
SESJA LETNIA 2016
A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

13.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA E2

14.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA E2

M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

13.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

14.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

15.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

16.06.2016 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ


Data egzaminu

Godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

21.06.2016 r.

Godz. 12:00

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
56-400 OLEŚNICA
SALA DYDAKTYCZNA D3

 


 

EGZAMINY PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Kwalifikacja

Część pisemna egzaminu

Miejsce egzaminu

A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

14.01.2016
GODZINA 14:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E1

A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY
M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Kwalifikacja

Część praktyczna egzaminu

Miejsce egzaminu

A.18 - PROWADZENIE SPRZEDAŻY

20.01.2016 GODZINA 8:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E2

A.18- PROWADZENIE SPRZEDAŻY

20.01.2016 GODZINA 12:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA E1

A.65- ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

20.01.2016 GODZINA 9:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA D4

M.17 -MONTAŻ
I OBSŁUGA MASZYN
I URZĄDZEŃ

20.01.2016 GODZINA 8:00

PCKZ
W OLEŚNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
SALA A2


 

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W OLEŚNICY INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 16.11.2015 DO 27.11.2015
ORGANIZUJE KURS PN. "SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH".
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

TEL. 71-314-32-85

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy informuje, że
w I połowie października br. organizuje

 

"Kurs elektroenergetyczny dla osób na stanowiskach eksploatacji oraz na stanowiskach dozoru".

 

Koszt całkowity
z egzaminem sprawdzającym kwalifikacje oraz świadectwem kwalifikacyjnym

SEP O/Wrocław - 475,00zł.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres pckzolesnica@vp.pl lub zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie
na nr 71-314-32-85.

 

Zapisy trwają.

 

Zapraszamy serdecznie.

 

 


 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy informuje, że w miesiącu październiku br. organizuje "Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu".
 
Zapisy trwają. Zapraszamy.

 


U W A G A
 
 
W dniu 18 września 2015 r.rozpoczynają się zajęcia dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
 
 
M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ. Początek godz. 15:00
 
M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH. Początek godz. 15:00
 

 

 


 

 

EGZAMINY ZAWODOWE PO KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODYCH
M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY

 

 

Kwalifikacja

Część pisemna egzaminu

Miejsce egzaminu

Część praktyczna egzaminu

Miejsce egzaminu

M.19 - UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

8.09.2015
GODZINA 10:00

PCKZ OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67

GRUPA I

1.10.2015
GODZ. 8:00

PCKZ OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67

GRUPA II

1.10.2015
GODZ. 12:00

GRUPA III

2.10.2015
GODZ. 8:00

GRUPA IV

2.10.2015
GODZ. 12:00

A.18 - PROWADZENIE SPRZEDAŻY

8.09.2015
GODZINA 10:00

PCKZ OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67

1.10.2015
GODZ. 8:00

 

PCKZ OLESNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 67

 

 


OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy,
W DNIU 19 marca 2015 r. w godz. 9:00-13:00, SEREDCZNIE ZAPRASZA
na DNI OTWARTE naszej placówki. Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować przedsięwzięcia
i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich - pracownie zakupione
w ramach projektu Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.
W programie znajduje się mnóstwo propozycji, w których każdy gimnazjalista na pewno znajdzie coś dla siebie.

 

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH:

  19 marca 2015 r. zapraszamy uczniów indywidualnie i w grupach zorganizowanych wraz
  z nauczycielami i rodzicami.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 

 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną na następny rok szkolny.
 • Prezentacja nowoczesnych pracowni zakupionych w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia
  zawodowego na Dolnym Śląsku".
 • Prezentacje multimedialne.
 • Pokazy zajęć dydaktycznych w naszej placówce: w pracowni symulatorów CNC, rysunku technicznego,
  technologii mechanicznej, elektrotechniki i automatyki, obróbki ręcznej
  i montażu, pracowni spawania, obróbki cieplnej i plastycznej, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Zwiedzanie klas i pracowni, warsztatów szkolnych oraz stołówki.
 • Dyrekcja wraz z nauczycielami przedstawią ofertę edukacyjną, omówią sposób rekrutacji, wyjaśnią zasady
  zdawania egzaminów zawodowych.

 


WYKAZ ZREALIZOWANYCH KURSÓW DLA DOROSŁYCH ROK 2014

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH KURSÓW DLA DOROSŁYCH ROK 2013


NASZE REFERENCJE...


Próbny egzamin zawodowy w roku szkolnym 2013/2014

W dniu 13.12.2013 r. odbył się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy egzamin próbny nr 1 przeprowadzony dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  Mechanik monter maszyn i urządzeń klasa III.

 

 

 

 

 

Egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu: Mechanik, monter maszyn i urządzeń, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    - etapu pisemnego (który składa się z dwóch części),
    - etapu praktycznego.

W PCKZ w Oleśnicy odbywa się etap praktyczny, który polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie Mechanik, monter maszyn i urządzeń. Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa 180 minut. Etap praktyczny ocenia zespół egzaminacyjny, złożony z egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, niebędącym nauczycielami ani instruktorami uczącymi zdających, który obserwuje i ocenia podczas egzaminu wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, stosując kryteria oceniania wykonania, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
z dnia 27 listopada 2013 r
.

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

56-400 OLEŚNICA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 67
tel./fax: 71 314-32-85
www.pckzolesnica.pl, pckzolesnica@vp.pl

ogłasza przetarg ofertowy nr 3 na sprzedaż wyszczególnionych ruchomości będących własnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Numer sprawy  PCKZ.ZP.2.2013/RUCH


 

"Modernizacja centrów
kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

 

W ramach projektu 24 specjalistyczne pracownie wzbogaciły placówki edukacyjne powiatu oleśnickiego. 17 w branży mechanicznej, 6 w branży samochodowej oraz jedna informatyczna. Najwięcej, bo aż 13 nowych pracowni, otrzymało Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, pozostałe trafiły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
Sprzęt specjalistyczny, który trafił do pracowni w szkołach powiatu, sfinansowany został w ramach projektu  "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego i budżetów Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja"), Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Liderem Projektu jest Województwo Dolnośląskie przy współpracy z partnerami: powiatem bolesławieckim, powiatem głogowskim, gminą Jelenia Góra, powiatem kłodzkim, gminą Legnica, powiatem oleśnickim, powiatem świdnickim, powiatem wałbrzyskim, gminą Wałbrzych i gminą Wrocław.

Rzeczowa realizacja projektu trwała od 27 stycznia 2009 r. do 28 czerwca 2013 r.
Wartość projektu w Powiecie Oleśnickim: wyniosła 3 686 687,31 zł, w tym: w ramach RPO WD: 2 505 836,56 zł, z budżetu województwa - 582 552, 86 zł i z budżetu powiatu oleśnickiego - 598 297,89 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego zostało wyposażone
w specjalistyczny sprzęt oraz w wyniku  realizacji projektu w naszym centrum powstało 13  pracowni branży mechanicznej wyposażonych  zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w danym zawodzie.
Nasze pracownie:

Zdjęcia w Galerii

  • Pracownia symulatorów CNC.
  • Pracownia rysunku technicznego.
  • Pracownia technologii mechanicznej.
  • Pracownia elektrotechniki (elektroniki) i automatyki.
  • Pracownia obróbki ręcznej i montażu.
  • Pracownia metrologii warsztatowej i kontroli technicznej.
  • Pracownia spawania i łączenia metali.
  • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych.
  • Pracownia remontu i napraw maszyn (łącznie 3 pracownie).
  • Pracownia obróbki cieplnej i plastycznej.
  • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.

Wrzesień - październik 2013 r

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w maju 2013 r. złożyło ofertę w drodze przetargu nieograniczonego do Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Postępowanie przeprowadzono o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługa polegająca na zapewnieniu realizacji zajęć dydaktycznych dla 6 grup uczniów województwa dolnośląskiego po 12 osób każda kształcących się w branży mechanicznej w zawodach: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz, mechanik precyzyjny, mechanik monter maszyn
i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych z zakresu automatyki przemysłowej w zakresie CNC, MTS, CIM, PLC, pneumatyki
i elektropneumatyki w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych na terenie Polski, wyposażonych w odpowiednie zaplecze dydaktyczne właściwe dla branży mechanicznej.
W ramach zadania Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zapewniło przewóz wszystkich uczestników z miejscowości: Kłodzko, Jawor, Oława, Wałbrzych, Złotoryja, Ząbkowice Śląskie do naszego Centrum, a także zapewniło zakwaterowanie w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z pełnym wyżywieniem na 3 doby. Ponadto uczestnikom wyjazdu zaproponowano zajęcia dydaktyczne w nowoczesnych pracowniach Centrum, jak również zajęcia rekreacyjne w czasie wolnym w kompleksie oleśnickim "Atol". Uczestnicy korzystali ze ścianki wspinaczkowej, minigolfa, tenisa stołowego oraz squasha.

Termin realizacji usługi odbywał się w dniach od 18.09.2013 r. do dnia 25.10.2013 r.

W projekcie uczestniczyło 70 uczniów oraz 6 opiekunów.

 

Uczestnicy podczas wyjazdów specjalistycznych mieli możliwość pogłębiania znajomości wielu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z wybranym zawodem. Ponadto poszerzyli wiedzę na temat swojego przyszłego zawodu, poznali nowoczesne rozwiązania w swoim zawodzie, przekonali się, że ich zawód jest atrakcyjny. Uczniowie również otrzymali ciekawe i przydatne materiały dydaktyczne
i pomocnicze, a także doskonalili umiejętności praktyczne potrzebne w swoim zawodzie. Na zakończenie pobytu wszystkim uczestnikom rozdano ankiety, z których wynika, że uczniowie są bardziej przekonani do podjęcia pracy w swoim zawodzie, będą lepiej umieli zaprezentować posiadane umiejętności, a także zrozumieli wymagania pracodawców w zakresie swojego zawodu

 

 

"Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru"


Grupa ponad czterystu uczniów klas trzecich i drugich szkół gimnazjalnych powiatu olesnickiego uczestnicyła  w projekcie z zakresu preorientacji zawodowej "Efektywne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie oleśnickim odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy",  realizowanym 5 i 6 czerwca przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.

Podejmowane działania są zgodne z celami projektu MEN realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, któremu towarzyszy hasło "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". Uczniowie gimnazjów stoją przed trudnym wyborem - jaką drogę edukacji wybrać, czy iść do liceum ogólnokształcącego czy wybrać kształcenie techniczne w szkole zawodowej lub technikum? Ważne, by mieli możliwość zobaczenia miejsc, w których mogliby się uczyć i przekonania się, że naprawdę warto wybrać kształcenie w zawodach, które w przyszłości zagwarantują miejsce pracy młodym ludziom.

Młodzież uczestniczyła w wernisażu wystawy  "Młodzi, wykształceni, bezrobotni", przygotowanej wspólnie przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Wrocławski. Nietypowa wystawa składa się z 20 czarno-białych fotografii wyróżnionych w konkursie "Dolnośląski Kalendarz Społeczny", którego tematem było bezrobocie wśród wykształconych, młodych ludzi. Celem wystawy było zwrócenie uwagi gimanzjalistów na trudną sytuację ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, ich problemy związane ze znalezieniem pracy oraz zagubienie towarzyszące im po ukończeniu szkoły i brak pomysłu na siebie.

 

 

 

Podczas spotkań z doradcami zawodowymi - Joanną Gromalak i Wiolettą Leśniowską - młodzież miała okazję do poznawania siebie (swoich mocnych i słabych stron), ofert kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie oleśnickim, świata zawodów, wymagań współczesnego rynku pracy oraz zawodów przyszłości.
Ciekawym punktem programu było zwiedzanie pracowni Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Oleśnicy, przygotowanych i wyposażonych w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku", Działania nr 7.2 "Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych".
Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali nowoczesne urządzenia jak np.: obrabiarki sterowane numerycznie czy symulatory CNC. Podkreślano, że dzięki nauce zawodu w takich warunkach, pracodawcy będą mogli zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na sprzęcie identycznym jak w przemyśle.

 


 

Z dniem 28 grudnia 2012r decyzją nr 46/2012 Kuratorium Oświaty, przyznało akredytację

Powiatowmu Centrum Kształcenia Zawodowego


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wyszczególnionych ruchomości będących własnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wyszczególnionych ruchomości będących własnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy


 

 

Z dniem 01.09.2012 r. wejdzie w życie ubiegłoroczna nowelizacja ustawy
o systemie oświaty, porządkująca obszar kształcenia zawodowego. Jednym
z celów reformy jest otwarcie edukacji zawodowej na jej ustawiczny wymiar. Służyć ma temu powiązanie szkolnictwa zawodowego z kształceniem ustawicznym, m.in. poprzez włączenie szkół zawodowych w system kształcenia kursowego oraz objęcie systemem egzaminów zewnętrznych osób kształcących się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zmienią się zatem przepisy dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - nowe regulacje, podpisane przez MEN w dn. 11.01.2012 r., oczekują jeszcze na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z pierwszym dniem września tego roku.

Różnorodność form pozaszkolnych

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 01.09.2012 r., odmiennie niż obecnie definiuje pojęcie kształcenia ustawicznego. Zgodnie z art. 3 pkt. 16 tej ustawy należy przez nie rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. W tej samej regulacji, w pkt. 17, znajdziemy wyjaśnienie, czym w rozumieniu ustawy są formy pozaszkolne. Ustawodawca zalicza do nich:

 1. formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy o systemie oświaty, czyli w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego i ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 2. kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Nowością jest możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kursy będą mogły prowadzić zarówno szkoły zawodowe, jak i placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Dla osób dorosłych będzie to szansa na przekwalifikowanie się i dostosowanie dotychczasowych kwalifikacji do zmiennych oczekiwań rynku pracy. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy dotąd uzupełniali swoje kwalifikacje w technikach uzupełniających, teraz będą mogli to uczynić w formie kursowej.

Podpisane przez MEN rozporządzenie określa nowe rodzaje form pozaszkolnych w zakresie kształcenia ustawicznego oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje:
1)    kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2)    kurs umiejętności zawodowych,
3)    kurs kompetencji ogólnych,
4)    turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
5)    kurs, inny niż wymienione w pkt. 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach

Trzy z ww. form pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzone będą w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone będą z zakresu jednej kwalifikacji. Godzinowy wymiar kursu będzie równy minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zapisze się na kurs, a posiada np. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski czy świadectwo ukończenia liceum profilowanego, nie będzie musiała powtarzać zajęć, które zaliczyła na poprzednim etapie edukacji. Dla takich osób przewiduje się możliwość uzyskania zwolnienia z zajęć dotyczących zaliczonych już wcześniej treści lub efektów kształcenia.

Kursy umiejętności zawodowych będą prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Minimalna liczba godzin kształcenia uzależniona będzie od programu kursu. Inny będzie wymiar godzin na kursie obejmującym jedną z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, inny na kursie, którego przedmiotem są efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, i jeszcze inny dla adeptów kursu obejmującego efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs kończyć się będzie zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący - uzyskanie zaliczenia będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Turnusy dokształcania teoretycznego to oferta dla młodocianych pracowników. Będą się oni mogli na nie zapisać w ośrodku dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Warunkiem przyjęcia na turnus będzie skierowanie od pracodawcy lub szkoły - jeśli w szkole nie ma możliwości zrealizowania teoretycznego kształcenia zawodowego. Co do zasady, jeden turnus obejmie treści kształcenia związane z jednym zawodem, jednak w szczególnych przypadkach - dozwala na to cyt. rozp. - będzie można zorganizować turnus dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów. Wymiar godzinowy turnusu będzie odpowiedni do zakresu dokształcania określonego w skierowaniu. Na zakończenie turnusu pracownik otrzyma odpowiednie zaświadczenie.
Kursy kompetencji ogólnych
Kursy kompetencji ogólnych prowadzone będą według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na tym kursie wynosi 30 godzin. Podmiot prowadzący kurs ustali formę zaliczenia kursu. Uzyskanie zaliczenia będzie potwierdzane wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Inne kursy
Ostatnia z form pozaszkolnych to kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy. Tego typu kursy będą organizowane przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Osoba, która ukończy kurs, otrzyma zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
Przepisy przejściowe
Obecnie warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także rodzaje tych form określa rozp. MEiN z dn. 01.02.2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Utraci ono moc obowiązującą z dniem 1 września 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE.

CKE

© copyright PCKZ