Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

INFORMACJE OGÓLNE


   

                     

 

 

Informacje ogólne:
Jesteś osobą bezrobotną ?
Nie posiadasz zawodu ?
Chcesz zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje ?
My Ci to umożliwimy !
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
 • rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?
Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe, to kursy prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia zawodowego.
Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) we Wrocławiu.
 Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji ( dwóch lub trzech)w obrębie danego zawodu wraz
z potwierdzeniem średniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.
Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa - w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz zaświadczenie od  lekarzao braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia.  
Rozporządzenie MEN stwarza jednakże możliwość kończenia kursów kwalifikacyjnych także osobom poniżej 18 roku życia.
Czy kursy organizowane przez PCKZ w Oleśnicy są płatne?
Nie - uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez PCKZ
w Oleśnicy jest bezpłatne.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?
Absolwenci uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
 • Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

Poradnik Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - Krok po kroku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

© copyright PCKZ